VITALHEALING EUROPE

distributieovereenkomst wederverkoper

Distributieovereenkomst wederverkoper

Ondergetekenden:

 1. De KOPER/DISTRIBUTEUR (besloten vennootschap/wederverkoper) met verplicht ondernemingsnummer bij deze distributieovereenkomst/transactie. .
 2. De LEVERANCIER Vitalhealing bv, gevestigd te Korversstraat 6, 3650 Dilsen-Stokkem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door zaakvoerders Erwin Lenssen en Pataki Zoltàn.

Nemen in aanmerking dat:

 1. De Leverancier legt zich toe op de verkoop van producten (Alle Naja Forest en Herbalvet producten) en wenst de Distributeur aan te wijzen als wederverkoper, binnen Europa.
 2. De Distributeur wenst de producten in te kopen, met het doel deze voor eigen rekening en risico te verkopen aan zijn klanten binnen Europa.

Zijn overeengekomen als volgt:

 1. Distributie en Producten

De Leverancier verleent de Distributeur/koper het recht om op eigen naam en voor eigen rekening en risico binnen Europa, alle Naja Forest en Herbalvet Producten te verkopen. De lijst met Producten kan in de loop van de overeenkomst aangepast worden met instemming van Partijen.

 1. Verplichtingen Distributeur
  • De Distributeur dient naar beste vermogen de belangen van de Leverancier te behartigen. Hij is in het bijzonder verplicht zijn Gebied actief te bewerken door nieuwe klanten te werven en met regelmatige tussenpozen bestaande en potentiële klanten te bezoeken.
  • De Distributeur zal zich inspannen om de verkoop van Producten te stimuleren en uit te breiden door middel van adequate marketing.

De kosten dienaangaande zullen voor 0 % door de Leverancier en voor de overige 100% door de Distributeur worden gedragen.

 • De Distributeur zal service verlenen aan klanten in overeenstemming met de richtlijnen van de Leverancier. Hieronder valt in ieder geval een adequate afhandeling van klachten. Indien een klant een klacht heeft die betrekking heeft op door of namens Leverancier verstrekte garanties, zal de Distributeur Leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 • De Distributeur zal buiten het Gebied niet actief klanten werven, geen marktonderzoek verrichten en geen vestiging of magazijn voor de verkoop van de Producten inrichten.
 • De Distributeur zal tijdens de duur van de overeenkomst zonder toestemming van de Leverancier geen producten verkopen, op eigen (merk)naam of als vertegenwoordiger van een derde, die op grond van hun aard, bestemming of uiteindelijk gebruik vergelijkbaar zijn met de Producten.
 • De Distributeur zal tijdens de duur van de overeenkomst de Producten uitsluitend inkopen bij Leverancier Vitalhealing bv en verbind zich contractueel hierdoor om alle Naja Forest en Herbalvet producten nergens anders aan te kopen, ook na stopzetting van dit distributiecontract zonder gemachtigde schriftelijke toestemming van Vitalhealing bv. Elke vastgestelde inbreuk op punt 2.6 zal gerechtelijke gevolgen hebben.
 • De Distributeur treedt niet op als vertegenwoordiger of agent namens de Leverancier, tenzij dit geschiedt met de voorafgaande schriftelijke machtiging van de Leverancier.
 1. Verplichtingen Leverancier
  • De Leverancier verbindt zich:

Producten te leveren die voldoen aan de wettelijke kwaliteits- en veiligheidseisen die gelden binnen Europa.

 • De Leverancier heeft de verplichting de Distributeur kosteloos alle documentatie en informatie ter beschikking te stellen die de Distributeur nodig heeft voor de verkoop van de Producten en de door Distributeur te verlenen service.
 1. Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de Leverancier en de Distributeur zijn de alsdan geldende algemene verkoopvoorwaarden van de Leverancier van toepassing. Deze algemene voorwaarden maken een integraal deel uit van deze overeenkomst en van de hieruit voortvloeiende koopovereenkomsten tussen Leverancier en Distributeur. Eventueel andersluidende voorwaarden worden expliciet van de hand gewezen. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit de algemene voorwaarden en deze overeenkomst, prevaleren de bepalingen in deze overeenkomst.

 1. Rapportage en informatieplicht
 • Partijen informeren elkaar steeds tijdig over wijzigingen van de geldende wet- en regelgeving binnen Europa, voor zover die verband houden met de Producten of de activiteiten van de Distributeur.
 1. Prijs, orders, leveringen en betalingen
  • De Leverancier stelt bij aanvang van deze overeenkomst de prijzen vast waarvoor hij de Producten aan de Distributeur zal verkopen en behoudt zich het recht voor deze prijzen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen moeten de Distributeur één maand van tevoren schriftelijk worden medegedeeld.
  • De Distributeur Vitalhealing bv is vrij om de verkoopprijzen aan zijn klanten vast te stellen, maar zal het advies van Leverancier hierover inwinnen.
 • De Leverancier zal de order van de Distributeur via de website www.vitalhealing.eu bevestigen, inclusief eventueel afwijkende voorwaarden ten opzichte van de order. Indien de Distributeur niet instemt met deze afwijkingen, dient de Distributeur dit per omgaande aan de Leverancier te melden.
 • De Leverancier zal aan de orders van de Distributeur alle mogelijke aandacht besteden en deze zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. De Producten worden geleverd in een goed beschermde verpakking. Het risico ten aanzien van de Producten gaat over naar Distributeur op het moment van levering.
 1. Minimale afnameverplichting
  • De minimale afnameverplichting van de Distributeur voor het behouden van de afgesproken korting van 20% op de producten start na de aanvangsdatum van iedere aanvaarde digitale overeenkomst bij iedere bestelling en wordt door de partijen vastgesteld op 15 producten per 4 maanden. Deze korting heeft betrekking op de minimale hoeveelheid van 15 producten per 4 maanden, die in die periode door de Distributeur van Leverancier moet worden afgenomen tegen betaling.
  • De Leverancier en de Distributeur zullen jaarlijks een vergadering houden, welke vergadering minstens 2 (twee) maanden voor het begin van elk nieuw jaar van de 4 maanden overeenkomst zal plaatsvinden, om de minimale afnameverplichting voor de komende 4 maanden te bespreken en vast te stellen. Bij onderhandelingen over deze verplichting zullen de partijen de beginselen van goeder trouw en eerlijke handel in acht nemen.
  • Indien de Distributeur en de Leverancier in de komende 4 maanden geen overeenstemming bereikt over een aanpassing van de afnameverplichting voor de komende 4 maanden, dan zal de nieuwe verplichting voor de komende 4 maanden zijn gebaseerd op de omvang van de afnameverplichting van de distributeur van de voorgaande 4 maanden, vermeerderd met een percentage van 10%.
  • Indien de Distributeur in de 4 maanden niet aan de minimale afnameverplichting heeft voldaan of indien het gedurende 4 maanden duidelijk is dat de Distributeur niet aan deze verplichting zal kunnen voldoen, is Leverancier gerechtigd om één of meer van de volgende maatregelen te nemen, onverminderd de overige rechten van de Leverancier op grond van de wet of deze overeenkomst:
   1. Leverancier kan aan de Distributeur een factuur sturen voor de Producten die niet door de Distributeur zijn afgenomen in de komende 4 maanden, tot het bedrag van de minimale 15 producten afnameverplichting voor deze 4 maanden.
 1. Leverancier kan deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder het recht op vergoeding voor de Distributeur.
 1. Garantie

De Leverancier garandeert de Distributeur de constante, afgesproken kwaliteit van de Producten overeenkomstig de garantieregeling. Bij eventuele gebreken die onder deze garantieregeling vallen zal de Leverancier de kosten voor herstel dan wel vervanging dragen. De Distributeur zal zelfstandig zorg dragen voor een garantieregeling ten aanzien van zijn afnemer, die aansluit bij de garanties die door de Leverancier worden verstrekt. De Leverancier is niet aansprakelijk voor de garanties die zijn versterkt door de Distributeur, voor zover deze garanties buiten de garantieregeling van de Leverancier vallen.

 1. Overmacht

Geen partij is aansprakelijk voor verzuim of gehouden de op hem rustende verplichtingen na te komen in het geval dat hij hierbij wordt verhinderd door oorlog, het niet beschikbaar zijn van schepen, vrachtwagens of ander vervoer, oproer, arbeidsonrust, ongeval, overheidsmaatregelen die import of export van goederen verbieden of enige andere oorzaak die niet aan die partij is toe te rekenen.

 1. Geheimhouding
  • Partijen verplichten zich tot volledige geheimhouding van al hetgeen in deze overeenkomst is bepaald. Eveneens verplichten partijen zich tot geheimhouding omtrent alle bedrijfsinformatie van de wederpartij, met uitzondering van (commerciële en operationele) informatie die aan de (potentiële) klant moet worden verstrekt in het kader van deze overeenkomst.
  • De Distributeur zal de informatie die hij van de Leverancier heeft ontvangen op geen enkele wijze in exploitatie nemen of toepassen voor enig ander doel dan in het kader van deze overeenkomst, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier. Indien het gebruik van deze informatie door de Distributeur resulteert in rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke aanspraken zal de Distributeur deze rechten of aanspraken om niet overdragen aan Leverancier.
  • De geheimhoudingsplicht van dit artikel geldt ook na het einde van deze overeenkomst.
 2. Intellectuele Eigendomsrechten
  • De Leverancier is eigenaar c.q. gerechtigd tot het gebruik van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de onderneming van Leverancier en de door hem geleverde Producten, zoals merken, patenten, handelsnamen en logo’s van de Leverancier en/of de Producten. Het is de Distributeur niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met deze merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan of rechtmatig gebruikt worden door de Leverancier.
  • De Leverancier verleent de Distributeur het recht om gedurende de looptijd van deze overeenkomst gebruik te maken van de merken, handelsnamen en logo’s en andere intellectuele eigendomsrechten zoals enkel bedoeld in het kader van de verkoop van de Producten en met inachtneming van de aanwijzingen van de Leverancier met betrekking tot het gebruik van deze rechten. Het is de Distributeur uitdrukkelijk verboden de merktekens of handelsnamen van de Producten te verwijderen of deze te wijzigen of eigen merktekens op de Producten aan te brengen, tenzij hij hier voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier voor heeft gekregen.
  • De Distributeur zal geen octrooiaanvraag aanvragen, of een ander soortgelijke claim of intellectueel eigendomsrecht aanvragen, deponeren of registreren in verband met de Producten of informatie die aan de Distributeur door Leverancier wordt verstrekt, waar ook ter wereld, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
  • Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel 11 door derden binnen Europa, stelt de Distributeur de Leverancier hiervan onverwijld op de hoogte.
 3. Duur en beëindiging van de overeenkomst
  • Deze overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd van 4 maanden. Na afloop van deze periode wordt deze overeenkomst automatisch voor 4 maanden verlengd, tenzij een partij de overeenkomst voor het einde van de bepaalde beëindigt, met een opzegtermijn van één (1) maand. Indien de overeenkomst voor 4 maanden verlengd wordt, kan deze worden beëindigd door elk van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De overeenkomst moet worden beëindigd door middel van een aangetekend schrijven.
  • Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen:
   1. Wanneer de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan twee (2) maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan 2 maanden zal duren;
   2. Wanneer door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd, dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of op hem de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard.
  • Voorts heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt, mits deze tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt en de betreffende partij schriftelijk is gesommeerd is om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
 4. Gevolgen van de beëindiging
  • Na beëindiging van deze overeenkomst dient de Distributeur het gebruik van alle intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier, waaronder in ieder geval begrepen de merken en handelsnamen onmiddellijk te staken en gestaakt te houden.
  • Binnen tien (10) dagen na beëindiging van de overeenkomst zal iedere partij de door de geheimhoudingsplicht van artikel 10 bestreken gegevens aan de rechthebbende partij retourneren, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. De geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze gegevens zal blijven bestaan na de beëindiging van de overeenkomst.
  • De Distributeur is verplicht alle bescheiden, documentatie en promotie- of reclamemateriaal bij beëindiging van de overeenkomst aan de Leverancier terug te geven.
  • De Distributeur is bij beëindiging van de overeenkomst gerechtigd om de reeds bestaande orders van klanten uit leveren en de bij Distributeur nog aanwezige voorraad Producten te verkopen.
 5. Overige bepalingen
  • Beide partijen zijn zelfstandig en handelen voor eigen rekening en risico. De samenwerking kan niet worden gekwalificeerd als een personenvennootschap.
  • Indien één of meer van de bepalingen in deze overeenkomst ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed onderling overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zover mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt.
 6. Rechts- en forumkeuze
  • Deze overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende koopovereenkomsten zullen worden beheerst door Belgisch recht.
  • Alle geschillen, tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de distributeur is gevestigd.
 
                                                                                                        

De distributeur is de koper van deze geaccepteerde order.

Bij aanvaarden voorwaarden bij bestelling op de webshop www.vitalhealing.eu accepteert de koper de distributieovereenkomst van vitalhealing.

Blijf op de hoogte

Ontvang handige tips, nieuwe producten en acties in je mailbox.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
  Your Cart
  Your cart is empty