VITALHEALING EUROPE

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Definities

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Artikel 5 – Bestelling

Artikel 6 – Prijzen

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Levering en leveringstermijn

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10 – Conformiteit

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Artikel 13 – Retour en garantie

Artikel 14 – Klachtenprocedure

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 16 – Diverse bepalingen

Artikel 17 – Promoties en acties

Artikel 18 – Privacy beleid

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

De website, toegankelijk via het adres www.vitalhealing.eu uitgebaat door Vitalhealing bv met maatschappelijke zetel te België – 3650 Dilsen-Stokkem, Korversstraat 6, opgenomen in het KBO onder het nummer 0800.561.586, hierna genoemd “Vitalhealing bv’’

E-mailadres: info@vitalhealing.eu

Telefoonnummer: +32 (0)495.21.27.87

Bankrekeningnummer: BE13 7512 1239 1139

BTW nummer: BE0800.561.586

Artikel 2 – Definities

 1. Verkoper: Vitalhealing bv
 2. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor (niet)beroepsmatige doeleinden, door Vitalhealing bv op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Vitalhealing bv en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 4. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door Vitalhealing bv op de Website. De producten bestaan uit functionele voeding of soortgelijke producten.
 5. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via www.vitalhealing.eu. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Vitalhealing bv en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vitalhealing bv als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Vitalhealing bv wordt ingestemd.
 6. Vitalhealing bv behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 7. Door het gebruik van de Website van Vitalhealing bv en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 8. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Vitalhealing bv, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.
 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 3. Vitalhealing bv beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Vitalhealing bv gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Vitalhealing bv zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren.
 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Vitalhealing bv voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

In het geval dat de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan  Vitalhealing bv niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Artikel 5 – Bestelling

 1. Om online een product aan te kopen dient het product te worden toegevoegd aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen. Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop.

Artikel 6 – Prijzen

 1. Ten aanzien van consumenten binnen de Europese Unie worden alle prijzen uitgedrukt in euro en zijn deze inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden. De finale prijs zal zichtbaar zijn in het winkelmandje bij de check out met de aangerekende BTW, dit verschilt binnen de EU ook per land.
 2. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Vitalhealing bv in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave of communicatie van kortingen en prijzen, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Vitalhealing bv worden gecorrigeerd of ertoe leiden dat Vitalhealing bv afstapt van de verkoop aan de klant.
 3. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden andere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper meegedeeld.

Artikel 7 – Betaling

 1. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:

iDeal;

Bancontact;

Paypal;

Belfius pay button;

KBC/CBC payment button;

Sofort banking;

ING home pay;

VISA;

Mastercard;

Vitalhealing bv kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.

 1. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Vitalhealing bv is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 2. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd.

Artikel 8 – Levering en leveringstermijn

 1. Alle goederen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres in België, Oostenrijk, Bosnië, Bulgarije, Zwitserland, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Ierland, ijsland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Letland, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Zweden, Slovenië, Slovakije, Oekraïne.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Vitalhealing bv streeft ernaar om de bestelling binnen de 3-7 werkdagen nadat u uw bevestiging hebt ontvangen, te leveren.
 3. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vitalhealing bv streeft ernaar vertragingen binnen 3 werkdagen per e-mail aan de Koper te melden.
 4. Als er niet tijdig geleverd kan worden, verwittigt Vitalhealing bv de Koper voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Vitalhealing bv dit niet doet, kan de Koper kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaald Vitalhealing bv uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Vitalhealing bv. De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over goederen die verloren zouden gaan in de post. Worden goederen echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 7. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Koper via de koerierdienst. Het is dus belangrijk dat de klant zelf contact opneemt met de koerierdienst indien de klant niet aanwezig kan zijn voor de ontvangst van de goederen.
 8. Vitalhealing bv is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:

– de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;

– niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;

 1. De totale aansprakelijkheid van Vitalhealing bv bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product/ de producten in kwestie.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 10 – Conformiteit

 1. Vitalhealing bv garandeert dat de producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Vitalhealing bv verzekert daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Vitalhealing bv niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Vitalhealing bv die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Vitalhealing bv, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Vitalhealing bv, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Artikel 13 – Retour en garantie

 1. Vitalhealing bv doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als u product beschadigd of kapot is dan krijgt u een gratis vervanging. Contacteer ons op info@vitalhealing.eu en als u kan bewijzen dat de verzending beschadigd is aangekomen dan ontvangt u gratis nieuwe producten.
 2. Om elke andere redenen dan beschadigd of kapot kunnen wij u bestelling niet terugnemen aangezien we 100% garant willen staan voor veilige voeding en geen retours kunnen aanvaarden voor ‘miskopen’. Hierdoor willen wij ook voedselverspilling vermijden.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

 1. Vitalhealing bv doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Vitalhealing bv contacteren via info@vitalhealing.eu. Wij streven naar een snelle afhandeling van een klacht. U kan binnen de 14 dagen een antwoord verwachten. Zodra we grondig onderzoek hebben gedaan omtrent de klacht, nemen wij terug contact met u op om een oplossing voor te leggen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Vitalhealing bv of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van provincie Limburg (België), tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 16 – Diverse bepalingen

 1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Vitalhealing bv op volgend adres: Vitalhealing bv, 3650 Dilsen-Stokkem, Belgie, Korversstraat 6, per mail: info@vitalhealing.eu

Artikel 17 – Promoties en acties

 1. Tijdens de solden en periodes waarin een promotie loopt, geldt de prijs die op de check-out pagina verschijnt.
 2. Alle kortingen zijn geldig op de aangeduide producten, gedurende de aangeduide termijn en zolang de voorraad strekt.

Artikel 18 – Privacy beleid

 1. Om ervoor te zorgen dat we uw bestelling bij u kunnen bezorgen, hebben we uw gegevens nodig. Met deze persoonlijke gegevens springen we uiteraard zorgvuldig om.
 2. Vitalhealing bv, gevestigd te Korversstraat 6, 3650 DILSEN STOKKEM (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.
 3. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die VITALHEALING.EU verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met vitalhealing.eu. Hier onder verstaan we o.a. bezoekers, klanten, zakelijke contactpersonen, …
 4. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu (uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, IP-adres, vitalhealing.eu). Maar ook gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw vitalhealing.eu bestelgeschiedenis of surfgedrag.
 5. Vitalhealing.eu verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met vitalhealing.eu, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. Deze persoonsgegevens krijgen we rechtstreeks van u, wanneer u de website www.vitalhealing.eu bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact opneemt met de klantenservice. In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wanneer iemand bijvoorbeeld een cadeau direct naar u verstuurt, ontvangen wij uw naam en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar dit enkel indien u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.
 6. Volgende gegevens verwerken wij van u: gegevens voor het verwerken van uw bestelling, gegevens in uw account, gegevens over uw contact met vitalhealing.eu
 7. Indien u iets bestelt, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van uw bestelling.
 8. Voor het verwerken van uw bestelling verzamelen wij de volgende gegevens: uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens, gerelateerd aan uw bestelling, 7 jaar bewaren. Indien u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kan u op ieder moment een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account.
 9. In uw persoonlijke account bewaren we de volgende door u opgegeven gegevens: uw naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (indien u dit hebt opgegeven), BTW – nummer (indien u dit hebt opgegeven), betaalgegevens, cadeaukaarten, uw bestelgeschiedenis (inclusief de gekozen afleveropties). Daarnaast worden ook de door u opgegeven interesses opgeslagen, zoals uw verlanglijstje en uw e-mailvoorkeuren.
 10. Gegevens over uw contact met de klantenservice kunnen via verschillende kanalen verzameld worden: telefonisch, e-mail, of berichten via social media (Instagram, Facebook). We kunnen u een volgende keer sneller helpen door deze gegevens te bewaren. Dit zullen we doen zolang u actief klant bij ons bent.
 11. Om u optimaal te helpen met het vinden van wat u zoekt, verzamelen we bij een bezoek aan vitalhealing.eu uw IP-adres, informatie over uw internetbrowser, taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de pc of het mobiele toestel waarmee u onze website bezoekt.
 12. Met het oog op het optimaliseren van onze website, verzamelen we ook uw zoek-, klik- en koopgedrag bij vitalhealing.eu. Wij gebruiken deze gegevens om generieke klantpatronen in kaart te brengen.
 13. Met het oog op het verbeteren van onze dienstverlening, en om deze nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen, kunnen we uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Deelname aan een dergelijk onderzoek is geheel vrijwillig. Hoelang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Van zodra het onderzoek definitief is afgerond, verwijderen wij alle naar u herleidbare gegevens.
 14. Indien u deelneemt aan een (win-)actie, vragen wij gegevens aan u. Deze gegevens hebben wij nodig om de actie uit te voeren en om de winnaars bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende (win-)actie kan u terugvinden waarvoor uw gegevens precies gebruikt worden en hoelang wij deze bewaren.
 15. Om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan, maken wij gebruik van persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek-, surf- en koopgedrag).

16.Wij raden u aan om het privacy beleid van de social media partijen waar u een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens gebruikt worden en hoe u uw instellingen kan aanpassen.

 1. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met: logistieke partners, andere externe dienstverleners en de overheid.
 2. We werken samen met logistieke partners zoals BPost, DPD, … Deze partner krijgt van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben zij nodig om uw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.
 3. Ook kan het zijn dat wij beroep doen op andere externe dienstverleners om te helpen met uiteenlopende zaken (ondersteuning bij het leveren van digitale diensten, bij klantenservice, bij advertentie- en marketingcampagnes, bij het doen van klantonderzoek, het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus). In sommige gevallen hebben zij daar persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Wij verkopen uw gegevens niet aan deze externe dienstverleners of andere derde partijen. Bovendien sluiten wij met elke externe dienstverlener overeenkomsten waarin wordt afgesproken wat ze met de verkregen persoonsgegevens mogen doen.
 4. Het kan gebeuren dat wij persoonsgegevens moeten doorgeven aan de overheid. Zo kan het zijn dat bepaalde overheidsinstellingen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken (zoals de Belastingdienst). In het geval van fraude of misbruik kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben. Daarnaast kunnen bepaalde toezichthouders ook toegang krijgen tot persoonsgegevens in het kader van een onderzoek.
 5. Uw gegevens worden door ons opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).
 6. Vitalhealing.eu neemt, zowel op organisatorisch als technisch gebied, veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die er noodzakelijkerwijs gebruik van moeten maken. Daarnaast wordt onze beveiliging regelmatig gecontroleerd door experts. Bij overdracht van gegevens aan andere partijen (zoals hierboven vernoemd), eisen we steeds dat deze partij even zorgvuldig omspringt met de gegevens als wij.
 7. De diensten van vitalhealing.eu zijn niet gericht op kinderen. Het gebruik van vitalhealing.eu door klanten jonger dan 18 jaar is enkel toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.
 8. De volgende rechten kan u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens:

Recht op informatie

U heeft het recht op een transparante en begrijpelijke uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. Daarom werd in dit privacy beleid uitvoerig uitgelegd welke gegevens vitalhealing.eu van u verzamelt en hoe deze daarmee omgaat.

Recht op inzage

U heeft het recht om ten allen tijden inzage te vragen in de gegevens die vitalhealing.eu van u ter beschikking heeft.

Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze aan te vullen indien ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien u het niet eens bent met de manier waarop vitalhealing.eu uw persoonsgegevens verwerkt.

Recht op data portabiliteit

U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten, te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. Op deze manier kan u deze gegevens zelf bewaren in een database.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit houdt in dat wij uw gegevens mogen bewaren, maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U heeft het recht om ons te verzoeken om al uw persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer u een dergelijk verzoek indient, zullen wij de gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Dergelijke klachten lossen wij graag samen met u op. Een klacht indienen kan u doen via e-mail (e-mail naar info@vitalhealing.eu). Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Blijf op de hoogte

Ontvang handige tips, nieuwe producten en acties in je mailbox.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
  Your Cart
  Your cart is empty